X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-Content-Type-Options: nosniff

Calendar

29 Sat
All-day
RI Sword Art Seminar, March 2014 @ Shindokan Budo
RI Sword Art Seminar, March 2014 @ Shindokan Budo
Mar 29 – Mar 31 all-day
RI Sword Art Seminar, March 2014 @ Shindokan Budo | Stonington | Connecticut | United States
                Shindokan Dojo MUSO JIKIDEN EISHIN-RYU IAIJUTSU SEMINAR Guest Instructor: Carl E. Long, So-Shihan (7th Dan) Carl Long 22nd So-Shihan of MJER, Kaicho – Kokusai Nippon Budo Kai[...]
RI KNBK Sword Arts Seminar – March 2014 @ Shindokan Budo
RI KNBK Sword Arts Seminar – March 2014 @ Shindokan Budo
Mar 29 all-day
RI KNBK Sword Arts Seminar – March 2014 @ Shindokan Budo
Shindokan Dojo MUSO JIKIDEN EISHIN-RYU IAIJUTSU SEMINAR Guest Instructor: Carl E. Long, So-Shihan (7th Dan) Carl Long 22nd So-Shihan of MJER, Kaicho – Kokusai Nippon Budo Kai www.knbk.org Iaido Kenshoin – Dai Nippon Butoku Kai.[...]
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm