(NEW Video!) Masayuki Shimabukuro & Carl Long

Demonstration for the Japanese martial arts comunity. Iaido – Kenjutsu -Tameshigiri